LAGAR FÖR SKJÄRHALDEN BÅTFÖRENING

Antagen på bolagsstämman den 18 mars 1952 och senare ändrad 1953, 1955, 1983, 1984, 1985, 1991, 2007, 2008, 2014, 2019, 2020, 2023 och 2.

Lagarna efter förändringen 2023:

 • 1 § Ändrad 2008
  Skjærhalden Båtforenings syfte är att hyra ut båtplatser till sina medlemmar. Lediga platser kan hyras ut till andra enligt föreningens stadgar. Det ekonomiska resultatet av -verksamheten ska användas för att utveckla och underhålla hamnen.
 • 2
  Ändrad 1984, 2014, 2019, 2020 och 2022 Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, platschef och 2 styrelseledamöter. Under styrelsen sorterar valda nämnder.
 • 3
  Ändrad 1984, 2014 och 2023 Styrelsen har den administrativa befogenheten, har hand om alla löpande ärenden, bevakar föreningens ekonomi och dess intressen i övrigt, kallar till möten och avger till bolagsstämma en redogörelse för föreningens verksamhet. samt reviderade räkenskaper. Styrelsen de av ledamöterna föreslagna ärenden, som önskas underställda föreningsstämman. Förslag ska vara styrelsen tillhanda en före bolagsstämman.

  Styrelsemöten sammankallas av ordföranden så ofta som styrelsen finner erforderligt. Till dessa kan även de olika förvaltarna kallas, dock utan rösträtt. Styrelsen är behörig att fatta beslut när 5 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är tillförordnad ledares röst avgörande.
 • 4
  Ändrad 2008, 2014, 2020 och 2023 Ordinarie bolagsstämma hålls före utgången av februari och sammankallas med 14 dagars varsel. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen, reviderade räkenskaper, val, förslag till lagändringar och andra förslag som lämnas till styrelsen och behandlas på föreskrivet sätt. Valberedningen offentliggör sina preferenser minst en vecka före bolagsstämman.

  Bolagsstämman väljer även ordförande, vice ordförande, sekreterare, platschef, kassör samt 2 styrelseledamöter med suppleanter, 1 revisorer samt eventuellt andra förtroendevalda och nämnder av intresse för föreningen. Ledaren väljs för ett år i taget. Övriga styrelseledamöter för 2 år i taget, så dessa avgår växelvis 2 och 2. Suppleanter, revisor och övriga förvaltare väljs för 1 år.

  Fullmäktige väljer också en hamnkommitté bestående av 4 personer. En av dessa väljs till chef för nämnden. Hamnnämndens ordförande har mötesrätt och förslagsställande till styrelsen. Endast 2 av nämndens ledamöter är på val varje år så att kontinuiteten säkerställs. Fullmäktige väljer en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en väljs till ordförande.

  Alla förvaltare kan omväljas, men de kan avstå från omval under samma tid som de har . Fullmäktiges beslut fattas med enkel majoritet. För lagändringar krävs 2/3 majoritet. Röstning kan endast ske personligen

  Skjærhalden Båtforening håller halvårsmöte efter säsongsavslutning i sept/okt. Vid halvårsmötet ska styrelsen informera om ärenden som har behandlats i styrelsen under det senaste halvåret, inklusive ekonomisk redovisning (muntlig).
 • 5
  Ändrad 1953, 1983, 1985, 2007 och 2014 Alla fastboende i Hvaler har rätt till medlemskap i föreningen. En make eller registrerad sambo kan ingå som "familjemedlem". Familjemedlemmar har samma rättigheter som andra medlemmar.
 • 6
  Ändrad 1955, 1983, 1984, 1991 och 2008 Kvot och andra avgifter fastställs av bolagsstämman, och ska betalas senast angiven förfallodag. Medlem eller andra hyresgäster som efter påminnelse inte fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot föreningen förlorar sin rätt till plats genom beslut av styrelsen. Medlemmen förlorar också sitt medlemskap. Uteslutning kan även genomföras vid brott mot föreningens övriga bestämmelser. Uteslutningsförslag ska lämnas till bolagsstämman och där beslutas med enkel majoritet.
 • § 7
  Föreningen tar inget ansvar för skador på fartyg.
 • 8
  Extra bolagsstämma kan kallas av styrelsen eller när 1/3 av föreningens medlemmar begär det. Besked ska göras minst 8 dagar i förväg.
 • 9
  Föreningen kan inte upplösas om 5 medlemmar motsätter sig det. Vid föreningens upplösning har den avslutande föreningsstämman att fatta beslut om användningen av föreningens medel.

Utskriven januari 2024

Skjærhalden Båtforening c/o Revisordamene AS, v/Marte A.
Vadbenken 8
1680 Skjærhalden

E-post: post@shbf.no

Personvern


Betal og bookingsystem fra: Hamnsystem.se
GDPR