VEDTEKTER FOR SKJÆRHALDEN BÅTFORENINGS SMÅBÅTHAVN.

A. Administrasjon

 1. Plasskomiteen administrer båtplassene i havna.
  1. Plasskomiteen består av plassjef, et styremedlem og leder av havneutvalget.
 2. Havneutvalget administrerer vedlikehold og vedlikeholdsplaner i havna.
  1. Havneutvalget er et underutvalg under styret, og oppnevnes av Båtforeningens generalforsamling.

B. Tildeling av båtplass

 1. Yrkesfiskere har fortrinnsrett til plass i havna.
 2. Alle medlemmer i Skjærhalden Båtforening kan søke om plass i havna, for sin egen båt. Et medlem kan søke om båtplass nr. 2 når medlemmet er tildelt båtplass nr. 1.
  Familiemedlemsskap gir kun rett til 1 båtplass.
 3. Plasskomiteen tildeler plass, og plikter å ajourføre lister over søkere. Plass på venteliste bestemmes av søknadsdato. Søknad sendes inn via båtforeningens hjemmeside.: shbf.no
  1. Plassomiteen legger frem en utleieliste innen 1.mai På leielisten skal det fremgå hvem som har leid hvilken plass og hvilke plasser som eventuelt fortsatt er ledige.(2023)
 4. Båtplass som ikke brukes av plassleier til egen båt, disponeres av plasskomiteen. Plassen skal leies ut til første medlem på venteliste for ett år av gangen fra 01.04 til 31.03, og vedkommende betaler årsleie for plassen.
  1. Medlemmer som leier plass i havna betaler en økt leie på 50 prosent for overskytende breddemeter i forhold egen innskuddsplass. Medlemmer uten innskuddsplass betaler en økt leie på 50 prosent av hele plassleien.(2020)
  2. Medlem som ikke benytter plassen betaler den faste avgiften til Borg havn. Blir ikke plassen benyttet to påfølgende år blir plassen inndratt til foreningen. Medlemmer som får inndratt båtplassen blir satt på en prioritert liste i 3 år.(2022)
   1. Blir plassen ikke leid ut betaler plassleier hele leien (2022)
  3. Medlemmer som ikke skal bruke plassen i sesongen gir melding til foreningen innen 1. mars på “din side” i foreningens hjemmeside (2020)
 5. Dersom det ikke finnes søkere som er medlem av båtforeningen til udisponerte plasser, kan havneutvalget leie ut plassen til ikke-medlemmer for ett år av gangen. Leiepris for ikke- medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.
 6. Båtplass som blir ledig ved dødsfall, eller når plasseier ikke ønsker å benytte plassen selv, kan overdras til ektefelle/registrert samboer eller til familie i rett opp- eller nedadstigende linje. Den som overtar plassen, må oppfylle betingelsene for å bli medlem av Båtforeningen. Finnes ikke slike arvinger, inndras plassen for tildeling til første medlem på ventelisten.
  1. Ved delt eierskap i båt skal det oppgis hovedeier til båtforeningen. Plikter og rettigheter tilknyttet båtplass knyttes til hovedeier.
 7. Havneutvalget har rett til å flytte båter, slik at det blir best mulig samsvar mellom plassen og båtens størrelse. Ønske om større båtplass fremmes som søknad til plasskomiteen, og båtplass tildeles når slik plass blir ledig eller opparbeidet.
 8. Båtplassen innløses mot innbetalt innskudd ved oppsigelse av plassen.(2023)
 9. Plassleier som ikke retter seg etter Båtforeningens regler for drift av havna, mister retten til plassen.
 10. Plassleier må oppgi til foreningen hvilken båt – registreringsnummer, navn og evt. kjennetegn – som skal ligge i den tildelte plassen.
  1. Alle båter skal være registrert i småbåtregisteret, NOR/NIS eller fiskebåtregisteret. Båtenseier skal være folkeregister-registrert i husstanden til den som disponerer båtplassen.(2021/2022)
 11. Strømbruk. Alle plassleiere betaler for eget strømforbruk. Plassleiere må være tilkoplet registrert strømmåler.

C. Økonomi

 1. Alle nye plassleiere betaler innskudd. Innskuddet fastsettes av generalforsamlingen.
 2. Årsleien fastsettes av generalforsamlingen.
 3. Årsleien for ikke-medlemmer settes 100 % høyere enn for medlemmer.

D. Tvister

 1. Tvister mellom plassleiere, eller mellom plassleier og plasskomiteen avgjøres av båtforeningens styre.


Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 3.oktober 1987.

Sist endret på generalforsamlingen den 28. februar 2023.

Skjærhalden Båtforening c/o Revisordamene AS, v/Marte A.
Vadbenken 8
1680 Skjærhalden

E-post: post@shbf.no

Personvern


Betal og bookingsystem fra: Hamnsystem.se
GDPR